Statut

Statut

Oznake

NATURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE

S T A T U T

-PREĆIŠĆENI TEKST-

Beograd, 19. juna 2011. godine i Beograd, 31. marta 2019. godine

U skladu sa odredbama čl. 10. 11. i 12. Zakona o udruženjima (“Službenilist RS” br. 51/09) na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 19. juna u Beogradu usvojen je:

S T A T U T

UDRUŽENJA “Naturistička organizacija Srbije”

U skladu sa odredbama čl. 10. 11. i 12. Zakona o udruženjima (“Službenilist   RS”   br.   51/09   i   99/2011)   na   Skupštini   održanoj   dana   31.   marta   u Beogradu usvojene su:

Izmene i dopune Statuta Udruženja“Naturistička organizacija Srbije”

Prečišćeni tekst Statuta Udruženja „Naturistička organizacija Srbije“

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje  “Naturistička   organizacija   Srbije”  (u   daljem   tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređenovreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja i unapređenja idejenaturizma i zdravog života.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: -

 • promocija, razvijanje i unapređenje ideje naturizma, razvoj fizičkekulture i zdravog življenja u skladu sa prirodom
 • obezbeđenje   adekvatnih   mesta   za   sunčanje   i   kupanje   u   skladu   saidejom naturizma
 • učlanjenje u evropske i svetske srodne organizacije
 • osnivanje regionalnih i lokalnih ispostava
 • širenje   ideja   slobode   i   prava   na   različitost   na   teritorijiRepublike Srbije
 • povezivanje sa ekološkim, izviđačkim i organizacijama za zaštituljudskih i manjinskih prava
 • promovisanje   zaštite   prirodnih   resursa   i   očuvanje   životnesredine
 • učestvovanje   u   društveno   odgovornim   projektima,   posebno   nateritoriji Grada Beograda
 • osnivanje   naturističkih   klubova   gde   se   slobodno   okupljajupoštovaoci ideje naturizma

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. organizuje   akcije   na   kojima   se   promovišu   ideje   naturizma   izdravog života,
 2. informiše svoje članove,
 3. organizuje   razne   aktivnosti   koje   su   od   interesa   za   članove Udruženja   kao   što   su   razna   druženja,   sportske   aktivnosti,organizacija putovanja i letovanja i slično,
 4. podržava   i   inicira   izgradnju   prostora   i   resursa   namenjenihnaturistima,
 5. sarađuje   sa   svim   fizičkim   i   pravnim   licima   ukoliko   je   to   uskladu sa ciljevima  i Statutom Udruženja.

Član 4.

Naziv Udruženja je “Naturistička organizacija Srbije”.

Naziv   Udruženja   na   engleskom   jeziku   je  “Naturist Organization ofSerbia”.

Skraćeni naziv Udruženja je “ NOS ”.

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je “NOS”.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član   Udruženja   može   da   bude   svako   fizičko   lice   koje   prihvataciljeve   Udruženja   i   Statut   i   podnese   prijavu   za   učlanjenje   Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih četrnaest godina života može da seže da seučlani uUdruženje samo uz dostavljanje overene izjave njegovog roditelja/staratelja odavanju saglasnostiza to.

Za  lice  mlađe  od četrnaest godina  iz  stava  1. ovog  člana prijavu podnosi njegov roditelj/staratelj.

Član   Udruženja   može   da   bude   i   pravno   lice   sa   sedištem   nateritoriji Republike  Srbije, čiji su ciljevi i organizaciona  strukturaslični ciljevima i organizacionoj strukturi Udruženja i čiji je statutusklađen sa statutom Udruženja. Pravno lice podnosi Udruženju pisanuprijavu   za   prijem   u  članstvo,   izvod   iz   Zapisnika   sa   sednice   svojeSkupštine   sa   odlukom   za   prijem,   Statut,   Registracioni   akt   idokumentaciju o otvorenom tekućem računu kod banke.Upravni   odbor,   na   osnovu   kompletirane   prijave   iz   prethodnog   stava,donosi   odluku   o   prijemu   pravnog   lica   u   članstvo   na   prvoj   narednojsednici,  a   najkasnije   u   roku   od   30   dana   od   dana   podnošenja   prijave   zaučlanjenje.

Član 6

.Odluku   o   prijemu   u   članstvo   donosi   Upravni   odbor   i   o   tome   bezodlaganja obaveštava podnosioca prijave.Član može da istupi iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.Za       istupanje       maloletnog       člana       nije       potrebna       saglasnostroditelja/staratelja.Članstvo   u   Udruženju   može   da   prestane   zbog   duže   neaktivnostičlana,   nepoštovanja   odredaba   ovog   Statuta   ili   narušavanja   ugledaUdruženja.Odluku   o   prestanku   članstva   u   Udruženju   donosi   Skupština   iliUpravni odbor na predlog Disciplinske komisije, Nadzornog odbora ilidrugog organa ovlašćenog za to od strane Skupštine.Članu   mora   da   se   omogući   da   se   izjasni   o   razlozima   zbog   kojih   jepodnet   predlog   za   donošenje   odluke   o   prestanku   njegovog   članstva   uUdruženju.

Prava, obaveze  i odgovornosti članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno   sa   drugim   članovima   učestvuje   u   ostvarivanjuciljeva Udruženja;
 2. neposredno   učestvuje   u   odlučivanju   na   Skupštini,   kao   i   prekoorgana  Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja posle isteka perioda odmesec dana od datuma njegovog učlanjenja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostimaUdruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje,   u   skladu   sa   svojim   interesovanjima,   u   aktivnostimaUdruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja   druge   poslove   koje   mu   poveri   Upravni   odbor   ili Skupština.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju   zastupnika   Udruženja   vrši   Predsednik   Upravnog   odbora,   a   unjegovom odsustvu Potpredsednik Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu   Udruženja   čine   svi   njegovi   članovi   ukolikoUdruženje   ima   20   ili   manje   punopravnih   članova   i   nema   internoorganizovane delove Udruženja dozvoljenih Zakonom.

Ukoliko Udruženje ima interno organizovane delove Udruženja onda Skupštinu   čine   članovi   Upravnog   odbora   Udruženja   i   predstavnicičlanova Udruženja, gde svaki interno organizovani deo Udruženja morada   ima   barem   jednog   predstavnika   u   Skupštini,   pri   čemu   svaki   ovakavpredstavnik, kao i član Upravnog odbora, imaju po jedan glas punopravnog odlučivanja   i   broji   se   prilikom   utvrđivanja   kvoruma   zasedanja Skupštine.   Interno   organizovani   delovi   Udruženja   imaju   pravo   na   pojednog   predstavnika   sa   pravom   glasa   u   Skupštini   na   svakih   pet   svojih članova. Broj članova se meri prema broju uplaćenih članarina Udruženjuu tekućoj kalendarskoj godini, pri čemu se u prva dva meseca nastupajućekalendarske     godine     računaju     i     članarine     uplaćene     prethodne kalendarske godine.

Članovi interno organizovanih delova Udruženja predstavljeni suna   Skupštini   Udruženja   svojim   prisutnim   članovima   sa   pravom   glasamaksimalno do ukupnog broja svojih predstavnika sa pravom glasa na kojeima   pravo   taj   interno   organizovani   deo   Udruženja.   Ukoliko   Skupštiniprisustvuje više članova interno organizovanog dela Udruženja od brojapredstavnika na koje taj interno organizovani deo Udruženja ima pravo,pravo   glasa   ima   samo   onaj   broj   članova   interno   organizovanog   delaUdruženja   koji   je   jednak   broju   njegovih   predstavnika   u   Skupštini Udruženja. Prednost pri utvrđivanju statusa predstavnika u Skupštiniima onaj član Udruženja koji dostavi pisanu izjavu da predstavlja druge članove Udruženja ili svog interno organizovanog dela Udruženja.

Pravno   lice   -   član   Udruženja   na   Skupštini   Udruženja   ima   istaprava i obaveze kao i interno organizovani deo Udruženja.

Skupština   se   redovno   sastaje   jednom   godišnje.   Vanredna   sednica Skupštine može da se zakaže na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao   i   na   inicijativu   najmanje   jedne   trećine   članova   Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj morajuda budu navedena pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu     Skupštine     saziva     Predsednik     Skupštine     pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja i vrsti sednice Skupštine ipredlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsednik Skupštine.Skupština:

 1. donosi plan i program rada Udruženja;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava Predsednika Skupštine;
 5. bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 6. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 7. razmatra   i   usvaja   najmanje   jednom   godišnje   izveštaj   Upravnogodbora;
 8. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 9. odlučuje o osnivanju interno organizovanih delova Udruženja;
 10. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 11. )odlučuje   o   udruživanju   u   saveze,   asocijacije   i   drugeorganizacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština   punopravno   odlučuje   ako   je   prisutna   najmanje   jednapolovina   članova,   odnosno   predstavnika   sa   pravom   punopravnogodlučivanja.   Ukoliko   Skupština   nema   potreban   kvorum   za   punopravnodonošenje   odluka   predsedavajući   Skupštine   donosi   odluku   o   pauzi   uradu Skupštine od 30 minuta nakon koje Skupština nastavlja da radi saprisutnim   članovima   smatrajući   da   je   u   stanju   da   punopravno   donosiodluke bez obzira na to koliko je njenih članova prisutno.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za   odluku   o   izmenama   i   dopunama   Statuta,   statusnim   promenama   iprestanku   rada   Udruženja   neophodna   je   dvotrećinska   većina   glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 10.

Upravni   odbor   je   izvršni   organ   Udruženja   koji   se   stara   o   sprovođenjuciljeva   Udruženja   utvrđenih   Statutom,   kao   i   odluka   Skupštine Udruženja.

Upravni   odbor   ima   najmanje   tri   člana   koje   bira   i   razrešava Skupština.

Upravni   odbor   ima   pravo   da   sam   izabere   najviše   još   jednog dodatnog   člana   iz   redova   članova   Udruženja   u   periodu   između   dvazasedanja Skupštine u cilju poboljšanja svoje operativnosti u radu.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošćureizbora   na   istu   funkciju,   osim   mandata   dodatno   izabranog   članaUpravnog   odbora   od   strane   samog   Upravnog   odbora   čiji   mandat   traje   dosledećeg zasedanja Skupštine.

Upravni   odbor   iz   reda   svojih   članova   bira   Predsednika   i Potpredsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu iima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Potpredsednik   Upravnog   odbora   je   ovlašćen   da,   u   odsustva   isprečenosti Predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisujesva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:

 1. rukovodi   radom   Udruženja   između   dve   sednice   Skupštine   idonosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje   redovno   obavljanje   delatnosti   Udruženja   i   donosiodluke o tekućem poslovanju Udruženja;
 3. odlučuje o prijemu u članstvo Udruženja u skladu sa Statutom i Zakonom;
 4. odlučuje o prestanku članstva u Udruženju u skladu sa Zakonom i Statutom;
 5. odlučuje   o   saradnji   sa   drugim   srodnim   udruženjima   iorganizacijama u zemlji i inostranstvu;
 6. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 7. donosi finansijske odluke;
 8. odlučuje   o   pokretanju   postupka   za   izmene   i   dopune   Statuta sopstvenom   inicijativom   ili   na   predlog   najmanje   trećinečlanova Udruženja i priprema predloge izmena i dopuna Statutakoji podnosi Skupštini na razmatranje;
 9. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima izčlana  25.  stav  2.  Zakona  o  udruženjima  i, po  potrebi,  određujeposebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
 10. odlučuje   o   drugim   pitanjima   za   koja   nisu   zakonom   ili   ovimstatutom ovlašćeni drugi organi Udruženja;

Upravni   odbor   punovažno   odlučuje   ako   je   prisutno   najmanje   jednapolovina   njegovih   članova,   a   odluke   donosi   većinom   glasova   svih članova.

Član 13.

Nadzorni   odbor   kontroliše   finansijsko   poslovanje   Udruženja   i  ouočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni   odbor   prati   rad   svih   organa   i   članova   Udruženja   i   ouočenim prekršajima i nepravilnostima vezanim za nepoštovanje Zakonai Statuta bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog   odbora   traje   četiri   godine   sa   mogućnošću   reizbora   na   istu funkciju.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 13a.

Interno  organizovani  deo  Udruženja  može  da  bude  sekcija, grupa,klub, ogranak, podružnica i sl. u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Interno   organizovani   deo   Udruženja   može   da   se   organizuje   akopostoji najmanje tri člana Udruženja koji ga osnivaju.

Interno organizovani deo Udruženja radi na osnovu Pravilnika  oradu  koji  usvajaju  članovi tog  interno  organizovanog   dela  Udruženja,  akoji ne može da ima odredbe koje su u suprotnosti sa Statutom Udruženjai Zakonom. Pravilnik o radu interno organizovanog dela Udruženja morada   bude   odobren   od   strane   Skupštine   Udruženja.   Izuzetno,   kadaokolnosti   to   zahtevaju,   Pravilnik   o   radu   interno   organizovanog   delaUdruženja može da bude privremeno odobren i od strane Upravnog odbora Udruženja   sa   obavezom   da   to   odobrenje   potvrdi   i   Skupština   na   svom prvom sledećem zasedanju.

Interno   organizovani   deo   Udruženja   je   u   obavezi   da   poštuje   iizvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.

Član   Udruženja   može   da   ostvaruje   svoje   pravo   glasa   prekopredstavnika   u   Skupštini   samo   kroz   jedan   interno   organizovani   deo Udruženja.

Ukoliko Udruženje ima više od 20 članova svi članovi koji nisu unekom   drugom   interno   organizovanom   delu   Udruženja   biće   deo   interno organizovanog dela Udruženja pod imenom „Naturistički klub Srbije“.

Interno organizovanim delom Udruženja rukovodi organ izabran uskladu   sa   svojim   Pravilnikom   o   radu,   a   dok   se   članovi   tog   organa   neizaberu internim delom direktno rukovodi Upravni Odbor Udruženja.

Interno     organizovani     delovi     Udruženja     mogu     da     koriste elektronske medije Udruženja za objave i informacije o svom radu.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad   Udruženja   je   javan.   Međutim,   lični   podaci   o   članovima Udruženja   nisu   dostupni   javnosti   u   skladu   sa   Zakonom,   kao   i   zboggarantovane   diskrecije   svakom   članu,   a   u   vezi   sa   specifičnošću   iprirodom   Udruženja   i   njegovih   manifestacija   imajući   u   vidu   širokispektar mogućih zloupotreba.  Lični podaci osoba koji više nisu članovi Udruženja brišu se iz registra Udruženja posle isteka vremenskog roka određenog Zakonom.

Upravni   odbor   se   stara   o   redovnom   obaveštavanju   članstva   oaktivnostima   Udruženja   i   nadležan   je   za   implementaciju   obaveze   ojavnosti   rada   Udruženja,   a   to   obavlja   neposredno   ili   putem   internih publikacija, saopštenja za javnost, digitalnih komunikacija ili na nekidrugi primereni način.

Izveštaj   o   radu   Udruženja   i   Finansijski   izveštaj   Udruženja podnose   se   Skupštini   na   razmatranje   i   usvajanje   najmanje   jednomgodišnje.   Ove   izveštaje   podnosi   Predsednik   Upravnog   odbora   iliPotpredsednik Upravnog odbora.

Udruživanje i povezivanje

Član 15.

Radi   što   efikasnijeg   ostvarivanja   svojih   ciljeva   Udruženje uspostavlja   kontakte   i   sarađuje   sa   drugim   srodnim   udruženjima   iorganizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje     može     da     pristupi     međunarodnim     naturističkim organizacijama, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za rad Udruženja i raspolaganje ovimsredstvima

Član 16.

Udruženje   stiče   sredstva   za   svoj   rad   od:   članarine,   dobrovoljnihpriloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, vlastitih prihodaostvarenih u skladu sa članom 44. Zakona o porezu na dobit preduzeća,odnosono   odgovarajućeg   člana   Zakona   o   porezu   na   dodatu   vrednost   idrugih   odgovarajućih   propisa,   sredstava   iz   budžeta   Republike   Srbije, gradskih   i   opštinskih   budžeta   i   budžeta   drugih   jedinica   lokalne samouprave   dobijenih   po   osnovu   projekata   i   aplikacija   i   na   drugi Zakonom dozvoljeni način.

Udruženje   može   da   stiče   sredstva   i   od   kotizacije   za   seminare   idruge oblike obrazovanja iz oblasti naturizma.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 17.

Udruženje   može   da   počne   sa   neposrednim   obavljanjem   ovihdelatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može da se koristiisključivo   za   ostvarivanje   ciljeva   Udruženja,   uključujući   i   troškoveredovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 17a.

Imovina   Udruženja   može   da   se   koristi   jedino   za   ostvariva njenjegovih statutarnih ciljeva.

Imovina   Udruženja   ne   može   da   se   deli   njegovim   članovima,osnivačima   ili   drugim   licima,   osim   u   smislu   davanja   prigodnihprimerenih     nagrada     i     naknada     opravdanih     troškova     nastalihostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja, a sve u skladu sa Statutom iZakonom.

Prestanak rada udruženja

Član 18.

Udruženje   prestaje   sa   radom   odlukom   Skupštine,   kao   i   u   drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 19.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja preneće se na domaćenedobitno   pravno   lice   koje   je   osnovano   radi   ostvarivanja   istih   ilisličnih   ciljeva,   tj.   Skupština   će   svojom   odlukom   o   prestanku   radaUdruženja da odredi kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržaj obeležja Udruženja

Član 20.

Udruženje   ima   pečat   okruglog   oblika   sa   ćirilično   ispisanim tekstom: „Naturistička organizacija Srbije, Beograd“ i amblemom u sredini.

Tekst   je   ispisan   po   obodu   pečata,   amblem   predstavlja   skraćenica Udruženja NOS.

Član 21.

Udruženje ima amblem: skraćenica Udruženja NOS.

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će seprimenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 23.

Ovaj   statut   stupa   na   snagu   danom   njegovog   usvajanja   na   osnivačkojsednici Skupštine Udruženja.

Član 24.

Ove   izmene   i   dopune   Statuta   stupaju   na   snagu   danom   usvajanja   nasednici Skupštine Udruženja.

 

Beograd, 31. mart 2019.

 

 

Poslednji tekstovi

Naturistički velnes termin u subotu, 18. septembra se OTKAZUJE Novosti

18.09.2021.

Naturistički velnes termin u subotu, 18. septembra se OTKAZUJE

Dragi članovi, prijatelji i svi zainteresovani, Naturistički velnes termin u City…

Pročitaj više
Obnovljeni redovni naturistički termini u spa centru na novoj lokaciji Novosti

03.09.2021.

Obnovljeni redovni naturistički termini u spa centru na novoj lokaciji

Dragi prijatelji naturisti, obaveštavamo vas da je Naturistička organizacije…

Pročitaj više
Najava za 49. međunarodno plivačko takmičenje 2021 u Torinu, Italija Međunarodni događaji

09.08.2021.

Najava za 49. međunarodno plivačko takmičenje 2021 u Torinu, Italija

U organizaciji Svetske federacije naturista (INF-FNI), i LNV-UNIONE NATURIST ITALIANI,…

Pročitaj više
Najavljujemo svečanu skupštinu NOS-a na desetogodišnjicu postojanja Organizacije Novosti

28.07.2021.

Najavljujemo svečanu skupštinu NOS-a na desetogodišnjicu postojanja Organizacije

Obaveštavamo sve članove i prijatelje Naturističke organizacije Srbije da…

Pročitaj više
Top