Statut

Oznake


NATURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE

S T A T U T

-PREĆIŠĆENI TEKST-

Beograd, 19. juna 2011. godine i Beograd, 31. marta 2019. godine

U skladu sa odredbama čl. 10. 11. i 12. Zakona o udruženjima (“Službenilist RS” br. 51/09) na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 19. juna u Beogradu usvojen je:

S T A T U T

UDRUŽENJA “Naturistička organizacija Srbije”

U skladu sa odredbama čl. 10. 11. i 12. Zakona o udruženjima (“Službenilist RS” br. 51/09 i 99/2011) na Skupštini održanoj dana 31. marta u Beogradu usvojene su:

Izmene i dopune Statuta Udruženja“Naturistička organizacija Srbije”
Prečišćeni tekst Statuta Udruženja „Naturistička organizacija Srbije“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje “Naturistička organizacija Srbije” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređenovreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja i unapređenja idejenaturizma i zdravog života.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: -

 • promocija, razvijanje i unapređenje ideje naturizma, razvoj fizičkekulture i zdravog življenja u skladu sa prirodom
 • obezbeđenje adekvatnih mesta za sunčanje i kupanje u skladu saidejom naturizma
 • učlanjenje u evropske i svetske srodne organizacije
 • osnivanje regionalnih i lokalnih ispostava
 • širenje ideja slobode i prava na različitost na teritorijiRepublike Srbije
 • povezivanje sa ekološkim, izviđačkim i organizacijama za zaštitu ljudskih i manjinskih prava
 • promovisanje zaštite prirodnih resursa i očuvanje životnesredine
 • učestvovanje u društveno odgovornim projektima, posebno nateritoriji Grada Beograda
 • osnivanje naturističkih klubova gde se slobodno okupljaju poštovaoci ideje naturizma

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. organizuje akcije na kojima se promovišu ideje naturizma izdravog života,
 2. informiše svoje članove,
 3. organizuje razne aktivnosti koje su od interesa za članove Udruženja kao što su razna druženja, sportske aktivnosti, organizacija putovanja i letovanja i slično,
 4. podržava i inicira izgradnju prostora i resursa namenjenih naturistima,
 5. sarađuje sa svim fizičkim i pravnim licima ukoliko je to uskladu sa ciljevima i Statutom Udruženja.

Član 4.

Naziv Udruženja je “Naturistička organizacija Srbije”.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je “Naturist Organization ofSerbia”.

Skraćeni naziv Udruženja je “ NOS ”.

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je “NOS”.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može da bude svako fizičko lice koje prihvataciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih četrnaest godina života može da seže da seučlani uUdruženje samo uz dostavljanje overene izjave njegovog roditelja/staratelja odavanju saglasnostiza to.

Za lice mlađe od četrnaest godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov roditelj/staratelj.

Član Udruženja može da bude i pravno lice sa sedištem nateritoriji Republike Srbije, čiji su ciljevi i organizaciona strukturaslični ciljevima i organizacionoj strukturi Udruženja i čiji je statutusklađen sa statutom Udruženja. Pravno lice podnosi Udruženju pisanuprijavu za prijem u članstvo, izvod iz Zapisnika sa sednice svoje Skupštine sa odlukom za prijem, Statut, Registracioni akt idokumentaciju o otvorenom tekućem računu kod banke.Upravni odbor, na osnovu kompletirane prijave iz prethodnog stava,donosi odluku o prijemu pravnog lica u članstvo na prvoj narednojsednici, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave zaučlanjenje.

Član 6

.Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bezodlaganja obaveštava podnosioca prijave.Član može da istupi iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za   istupanje   maloletnog   člana   nije   potrebna saglasnostroditelja/staratelja. Članstvo u Udruženju može da prestane zbog duže neaktivnostičlana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugledaUdruženja. Odluku o prestanku članstva u Udruženju donosi Skupština iliUpravni odbor na predlog Disciplinske komisije, Nadzornog odbora ilidrugog organa ovlašćenog za to od strane Skupštine. Članu mora da se omogući da se izjasni o razlozima zbog kojih jepodnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva uUdruženju.

Prava, obaveze i odgovornosti članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanjuciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i prekoorgana Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja posle isteka perioda odmesec dana od datuma njegovog učlanjenja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa svojim interesovanjima, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor ili Skupština.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika Udruženja vrši Predsednik Upravnog odbora, a unjegovom odsustvu Potpredsednik Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi ukolikoUdruženje ima 20 ili manje punopravnih članova i nema internoorganizovane delove Udruženja dozvoljenih Zakonom.

Ukoliko Udruženje ima interno organizovane delove Udruženja onda Skupštinu čine članovi Upravnog odbora Udruženja i predstavnicičlanova Udruženja, gde svaki interno organizovani deo Udruženja morada ima barem jednog predstavnika u Skupštini, pri čemu svaki ovakavpredstavnik, kao i član Upravnog odbora, imaju po jedan glas punopravnog odlučivanja i broji se prilikom utvrđivanja kvoruma zasedanja Skupštine. Interno organizovani delovi Udruženja imaju pravo na pojednog predstavnika sa pravom glasa u Skupštini na svakih pet svojih članova. Broj članova se meri prema broju uplaćenih članarina Udruženjuu tekućoj kalendarskoj godini, pri čemu se u prva dva meseca nastupajuće kalendarske  godine  računaju i članarine uplaćene prethodne kalendarske godine.

Članovi interno organizovanih delova Udruženja predstavljeni suna Skupštini Udruženja svojim prisutnim članovima sa pravom glasa maksimalno do ukupnog broja svojih predstavnika sa pravom glasa na kojeima pravo taj interno organizovani deo Udruženja. Ukoliko Skupštini prisustvuje više članova interno organizovanog dela Udruženja od broja predstavnika na koje taj interno organizovani deo Udruženja ima pravo, pravo glasa ima samo onaj broj članova interno organizovanog dela Udruženja koji je jednak broju njegovih predstavnika u Skupštini Udruženja. Prednost pri utvrđivanju statusa predstavnika u Skupštiniima onaj član Udruženja koji dostavi pisanu izjavu da predstavlja druge članove Udruženja ili svog interno organizovanog dela Udruženja.

Pravno lice - član Udruženja na Skupštini Udruženja ima istaprava i obaveze kao i interno organizovani deo Udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može da se zakaže na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj morajuda budu navedena pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik Skupštine pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja i vrsti sednice Skupštine ipredlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsednik Skupštine.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada Udruženja;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune istog;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava Predsednika Skupštine;
 5. bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 6. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 7. razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnogodbora;
 8. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 9. odlučuje o osnivanju interno organizovanih delova Udruženja;
 10. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 11. )odlučuje o udruživanju u saveze, asocijacije i druge organizacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jednapolovina članova, odnosno predstavnika sa pravom punopravnogodlučivanja. Ukoliko Skupština nema potreban kvorum za punopravno donošenje odluka predsedavajući Skupštine donosi odluku o pauzi uradu Skupštine od 30 minuta nakon koje Skupština nastavlja da radi saprisutnim članovima smatrajući da je u stanju da punopravno donosi odluke bez obzira na to koliko je njenih članova prisutno.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama iprestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenjuciljeva Udruženja utvrđenih Statutom, kao i odluka Skupštine Udruženja.

Upravni odbor ima najmanje tri člana koje bira i razrešava Skupština.

Upravni odbor ima pravo da sam izabere najviše još jednog dodatnog člana iz redova članova Udruženja u periodu između dvazasedanja Skupštine u cilju poboljšanja svoje operativnosti u radu.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine sa mogućnošću reizbora na istu funkciju, osim mandata dodatno izabranog člana Upravnog odbora od strane samog Upravnog odbora čiji mandat traje dosledećeg zasedanja Skupštine.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira Predsednika i Potpredsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu iima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Potpredsednik Upravnog odbora je ovlašćen da, u odsustva isprečenosti Predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisujesva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine idonosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja i donosiodluke o tekućem poslovanju Udruženja;
 3. odlučuje o prijemu u članstvo Udruženja u skladu sa Statutom i Zakonom;
 4. odlučuje o prestanku članstva u Udruženju u skladu sa Zakonom i Statutom;
 5. odlučuje o saradnji sa drugim srodnim udruženjima iorganizacijama u zemlji i inostranstvu;
 6. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 7. donosi finansijske odluke;
 8. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje trećinečlanova Udruženja i priprema predloge izmena i dopuna Statutakoji podnosi Skupštini na razmatranje;
 9. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima izčlana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određujeposebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
 10. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu zakonom ili ovimstatutom ovlašćeni drugi organi Udruženja;

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jednapolovina njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i ouočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor prati rad svih organa i članova Udruženja i ouočenim prekršajima i nepravilnostima vezanim za nepoštovanje Zakonai Statuta bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine sa mogućnošću reizbora na istu funkciju.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 13a.

Interno organizovani deo Udruženja može da bude sekcija, grupa,klub, ogranak, podružnica i sl. u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Interno organizovani deo Udruženja može da se organizuje akopostoji najmanje tri člana Udruženja koji ga osnivaju.

Interno organizovani deo Udruženja radi na osnovu Pravilnika oradu koji usvajaju članovi tog interno organizovanog dela Udruženja, akoji ne može da ima odredbe koje su u suprotnosti sa Statutom Udruženjai Zakonom. Pravilnik o radu interno organizovanog dela Udruženja morada bude odobren od strane Skupštine Udruženja. Izuzetno, kadaokolnosti to zahtevaju, Pravilnik o radu interno organizovanog delaUdruženja može da bude privremeno odobren i od strane Upravnog odbora Udruženja sa obavezom da to odobrenje potvrdi i Skupština na svom prvom sledećem zasedanju.

Interno organizovani deo Udruženja je u obavezi da poštuje iizvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.

Član Udruženja može da ostvaruje svoje pravo glasa prekopredstavnika u Skupštini samo kroz jedan interno organizovani deo Udruženja.

Ukoliko Udruženje ima više od 20 članova svi članovi koji nisu unekom drugom interno organizovanom delu Udruženja biće deo interno organizovanog dela Udruženja pod imenom „Naturistički klub Srbije“.

Interno organizovanim delom Udruženja rukovodi organ izabran uskladu sa svojim Pravilnikom o radu, a dok se članovi tog organa neizaberu internim delom direktno rukovodi Upravni Odbor Udruženja.

Interno  organizovani  delovi  Udruženja  mogu  da  koriste elektronske medije Udruženja za objave i informacije o svom radu.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

Rad Udruženja je javan. Međutim, lični podaci o članovima Udruženja nisu dostupni javnosti u skladu sa Zakonom, kao i zboggarantovane diskrecije svakom članu, a u vezi sa specifičnošću iprirodom Udruženja i njegovih manifestacija imajući u vidu širokispektar mogućih zloupotreba. Lični podaci osoba koji više nisu članovi Udruženja brišu se iz registra Udruženja posle isteka vremenskog roka određenog Zakonom.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva oaktivnostima Udruženja i nadležan je za implementaciju obaveze ojavnosti rada Udruženja, a to obavlja neposredno ili putem internih publikacija, saopštenja za javnost, digitalnih komunikacija ili na nekidrugi primereni način.

Izveštaj o radu Udruženja i Finansijski izveštaj Udruženja podnose se Skupštini na razmatranje i usvajanje najmanje jednomgodišnje. Ove izveštaje podnosi Predsednik Upravnog odbora iliPotpredsednik Upravnog odbora.

Udruživanje i povezivanje

Član 15.

Radi što efikasnijeg ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim srodnim udruženjima iorganizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje  može  da  pristupi  međunarodnim  naturističkim organizacijama, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za rad Udruženja i raspolaganje ovim sredstvima

Član 16.

Udruženje stiče sredstva za svoj rad od: članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija, vlastitih prihodaostvarenih u skladu sa članom 44. Zakona o porezu na dobit preduzeća,odnosono odgovarajućeg člana Zakona o porezu na dodatu vrednost idrugih odgovarajućih propisa, sredstava iz budžeta Republike Srbije, gradskih i opštinskih budžeta i budžeta drugih jedinica lokalne samouprave dobijenih po osnovu projekata i aplikacija i na drugi Zakonom dozvoljeni način.

Udruženje može da stiče sredstva i od kotizacije za seminare idruge oblike obrazovanja iz oblasti naturizma.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 17.

Udruženje može da počne sa neposrednim obavljanjem ovihdelatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može da se koristiisključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškoveredovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 17a.

Imovina Udruženja može da se koristi jedino za ostvariva njenjegovih statutarnih ciljeva.

Imovina Udruženja ne može da se deli njegovim članovima,osnivačima ili drugim licima, osim u smislu davanja prigodnihprimerenih  nagrada  i  naknada  opravdanih  troškova  nastalihostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja, a sve u skladu sa Statutom iZakonom.

Prestanak rada udruženja

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 19.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja preneće se na domaćenedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ilisličnih ciljeva, tj. Skupština će svojom odlukom o prestanku radaUdruženja da odredi kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržaj obeležja Udruženja

Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa ćirilično ispisanim tekstom: „Naturistička organizacija Srbije, Beograd“ i amblemom u sredini.

Tekst je ispisan po obodu pečata, amblem predstavlja skraćenica Udruženja NOS.

Član 21.

Udruženje ima amblem: skraćenica Udruženja NOS.

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će seprimenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 23.

Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkojsednici Skupštine Udruženja.

Član 24.

Ove izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja nasednici Skupštine Udruženja.

 

Beograd, 31. mart 2019.

Poslednji tekstovi

Zatvaramo zimsku sezonu 2023/24 u City Code Spa u Zemunu Novosti

17.05.2024.

Zatvaramo zimsku sezonu 2023/24 u City Code Spa u Zemunu

Dragi verni članovi i prijatelji, Redovni naturistički spa termini, sredom i subotom, nakon…

Pročitaj više
Raspored termina za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika Novosti

30.04.2024.

Raspored termina za vreme prvomajskih i uskršnjih praznika

Obaveštavamo sve posetioce naturističkih spa termina sredom i subotom u centru City Code Spa u…

Pročitaj više
Naturistički Maskembal Blog

31.03.2024.

Naturistički Maskembal

Kao i mnogo puta do sada, vaša Naturistička organizacija Srbije ponovo iznenađuje novim…

Pročitaj više
Nove cene spa termina sredom i subotom u City Code Spa od 23. marta Novosti

16.03.2024.

Nove cene spa termina sredom i subotom u City Code Spa od 23. marta

Obaveštavamo sve posetioce naturističkih spa termina sredom i subotom u centru City Code Spa u…

Pročitaj više
Top